Concept beleidsplan 2019 - 2023

 Concept beleidsplan 2019-2023

 1 Onze missie

Als gemeenschap van gelovigen weten wij ons door de Eeuwige aangeraakt. Daarom verlangen wij naar een levende geloofsrelatie voor iedereen die deel is van onze gemeenschap. Dit voeden en faciliteren wij met de Bijbel, het gebed en het gesprek.

 

2 Onze visie

Wij willen de belofte van Gods Koninkrijk zichtbaar maken. Wij willen van een levend en sprankelend geloof blijk geven in de manier waarop we omgaan met God, met elkaar en met de schepping.

We willen een geloofsgemeenschap zijn die verbindt en sprankelt. We willen de lijn die nu ingezet is (van nieuwe initiatieven voor de jongeren/jonge gezinnen) doortrekken naar de gehele gemeente en betrokkenheid tussen de generaties bevorderen. We staan open voor samenwerking met andere kerkelijke buurgemeenten. We willen een inspirerende rol hebben in de regio.

 

3. Wat zien we om ons heen gebeuren?

De samenleving is sterk aan het individualiseren. Ook aan de wijze waarop mensen hun geloof vorm geven is dat zichtbaar. Er is krimp en vergrijzing, ook in onze gemeente. De jongste generatie in de gemeente is steeds lastiger met tot nu toe beproefde vormen te boeien en te binden.

We merken op dat er wel behoefte aan rust is, en aan aandacht voor persoonlijke zingeving en geloofsontwikkeling. Bijvoorbeeld in de vorm van bezinning, het bespreken van zingevingsvraagstukken en het aanreiken van (basis)kennis over bijbel, geloof, en actuele theologische ontwikkelingen.

 

4. Wat gaan we doen?

Een herbezinning op de bron: de persoonlijke geloofsrelatie met de Eeuwige, door middel van Bijbel, gebed en gesprek willen we voeden en faciliteren.

Wij dragen onze ‘corebusiness’ uit, dat wil zeggen het unieke dat de kerk in het algemeen en onze gemeente Nieuwland in het bijzonder te bieden heeft. Dat unieke is: het spreken over God, levensvragen, spiritualiteit en de ruimte en vrijheid die we daarbinnen ervaren.

Op speerpunten willen we een vertegenwoordiging namens de gemeente zien in het kerkelijk bestuur, met name voor het pastoraat en het jongerenwerk. De predikant is vertegenwoordiger voor wat betreft het onderwerp geloofsverdieping.

Er zijn duidelijke generatieverschillen, met name tussen degenen jonger dan 45 jaar en zij die boven de 60 zijn. Deze laatsten zijn vanuit de traditie en opvoeding bekend met en gericht op pastorale en diaconale taken. De huidige (vanaf) veertigers zijn aan zet de kerk mede te gaan dragen. Daar is aan de ene kant ruimte voor nodig en aan de andere kant overdracht van kennis en ervaring van de zestigers en zeventigers. Zij mogen gaan loslaten. Behoefte aan verbinding tussen de generaties is een kans!

 

4.1. Voor de viering betekent dit:

Dat we een koers varen waar behoefte aan is, zowel nieuwe vormen als traditionele vormen en ons laten leiden waarbij we oog hebben voor wat er in de wereld gebeurt.

Daarbij geven wij de Geest de vrijheid, zodat we kerk zijn voor iedereen. Goede communicatie over waarom we iets doen in de viering is belangrijk.

 

4.2 Voor het pastoraat betekent dit:

Pastoraat is omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de gemeente. De predikant is op verzoek beschikbaar als (crisis)pastoraat. Voorts is een team pastorale ondersteuners beschikbaar voor gesprek en geestelijke toerusting.

In de afgelopen periode is daarnaast een nieuwe vorm van pastoraat uitgewerkt en ingevoerd. Dit systeem berust geheel op gemeenteleden die als contactpersonen naar elkaar omzien. In de komende jaren willen we dit systeem verder implementeren en de contactpersonen waar nodig toerusten.

 

4.3. Voor de vorming en toerusting betekent dit:

Het is zinvol om eerst binnen de gemeente te onderzoeken wat leeft op het gebied van geloofservaring en wat de wensen zijn van de gemeente. Vervolgens richten we ons naar buiten om te kunnen delen en groeien.

 

4.4. Voor het jeugd – en jongerenwerk betekent dit:

We geven de bestaande activiteiten voor kinderen en jongeren alle aandacht en ruimte. Daarnaast blijven we zoeken naar creativiteit in het aanbod, zodat we een zo breed mogelijk (jong) publiek bereiken. Ook willen we leren van andere gemeenten en daar, waar mogelijk, mee samenwerken.

Bovendien willen we jongeren, waar mogelijk, laten participeren in de erediensten.

 

4.5. Voor het diaconaat betekent dit:

De diaconie is betrokken bij de zorgen en noden van gemeenteleden en niet-gemeenteleden en probeert, waar nodig, concrete hulp, ook financieel, te bieden. De diaconie steunt ook instellingen en organisaties zowel nationaal als internationaal en sluit vaak aan bij landelijke acties om slachtoffers van natuurrampen urgente hulp te verlenen.

 

4.6 Voor het financieel beleid betekent dit:

We willen een gemeente zijn die zichzelf financieel kan bedruipen. De financiële middelen worden ingezet ten gunste van de vitaliteit van de gehele gemeente.

 

4.7. Voor de communicatie betekent dit:

Communicatie vanuit de gemeente moet een duidelijke bijdrage leveren aan een sprankelend geestelijk leven in de gemeente en niet alleen een praktisch doel dienen. De toegankelijkheid en verstaanbaarheid van informatie binnen de gemeente en vanuit de gemeente naar buiten toe vraagt om grote zorgvuldigheid en voldoet aan de wet- en regelgeving zeker waar het digitale communicatie betreft. De gemeente heeft een actueel communicatieplan waarin richting wordt gegeven hoe over de veelheid aan aandachtsgebieden per doelgroep wordt gecommuniceerd.

Beleidsplan mei 2019-2023

Kerkenraad