17-11-2019

Beroepingswerk:

Naar aanleiding van de oproep van de kerkenraad dat gemeenteleden in de gelegenheid zijn namen van geschikte predikanten of proponenten te noemen en deze uiterlijk 10 november aan de scriba door te geven, is van niemand een opgave ontvangen. De afgelopen weken heeft de beroepingscommissie contact gezocht met predikanten die op de Advieslijst van de Protestantse Kerk voorkomen. Met een aantal van hen is contact geweest en die hebben de Informatiebrochure desgevraagd ontvangen. Zij hebben de beroepingscommissie om uiteenlopende redenen laten weten geen interesse te hebben in een gesprek. De beroepingscommissie gaat ijverig verder en heeft een paar dagen geleden nog wat meer gedetailleerde informatie ingewonnen bij de predikant voor het Beroepingswerk van de Protestantse Kerk.

 

31-10-2019

Beroepingswerk gestart

Jl. woensdagavond was de beroepingscommissie voor de eerste keer in vergadering bijeen. De commissie bestaat uit: Adri Bervoets (voorzitter), Rook Belder (secretaris). Overige leden zijn: Anke Kleijwegt, Arie Mijnlieff, Chris Snijders, Elly Cieremans, Esther Dijkers,  Gerard Andeweg, Ineke Berends, Licia Sonneveld en Maarten Hoogendam. Aan de hand van de door de kerkenraad ter beschikking gestelde documenten, w.o. de Gids voor het beroepingswerk van de PKN,  is de te volgen procedure besproken.  De komende weken worden de eerste predikanten benaderd die op de Advieslijst van de PKN voorkomen.

Verder heeft de kerkenraad in de opdracht aan de beroepingscommissie de mogelijkheid geboden dat ook gemeenteleden namen van geschikte predikanten of proponenten kunnen noemen. Uw opgave van een predikant of proponent, die voldoet aan de profielschets zoals die door de kerkenraad is vastgesteld, dient uiterlijk 10 november a.s. in het bezit van de scriba te zijn. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

25-10-2019

Beroepingscommissie

De Kerkenraad is blij en dankbaar om te kunnen melden dat de beroepingscommissie compleet is! Zij zullen nu snel van start gaan met hun werkzaamheden.

Voorzitter is Adri Bervoets, secretaris is Rook Belder.

Leden van de commissie zijn verder: Arie Mijnlieff, Ineke Berends, Licia Sonneveld, Anke Kleijwegt, Esther Dijkers, Chris Snijders, Elly Cieremans, Gerard Andeweg en Maarten Hoogendam

 

 

14-10-2019

Definitieve profielschets

Wij zoeken een predikant (m/v) die:

Goed en aansprekend preekt. Van hem of haar wordt verwacht dat hij/zij op basis van de Bijbelse uitleg open staat voor de ontwikkelingen in de samenleving, echter zonder dat er in de eredienst een partijpolitieke inkleuring plaatsvindt.

Een juiste balans weet te vinden in de liturgische invulling van de eredienst tussen eigentijdse en traditionele vormen en met respect voor de tradities die binnen de gemeente zijn opgebouwd.

Pastoraal in brede zin, voor zowel jongeren, ouderen als randkerkelijken, sterk is. De predikant is voorts beschikbaar als crisis-pastor.

Verdere uitvoering wil geven aan het in sinds enkele jaren in gang gezette werk voor jeugd, jongeren en jonge gezinnen.

Openstaat voor vormen van samenwerking met omliggende gemeenten zoals door de Protestantse Kerk in Nederland wordt geadviseerd. Bereidheid tot samenwerking met andere collega-predikanten is in dat geval noodzakelijk.

Bij de vorming en toerusting van alle geledingen een actieve rol wil vervullen.

De pluriformiteit van de gemeente als uitgangspunt wil aanvaarden en met volledig respect voor de verschillen wil inspelen op de aanwezige behoeften.

Makkelijk benaderbaar en flexibel is ingesteld, met een grote inzet en een groot verantwoordelijkheidsgevoel en met goede communicatieve vaardigheden.

Vertrouwd is met de hedendaagse media en (digitale) communicatiemiddelen;

Zich betrokken voelt bij activiteiten van de brede gemeenschap van onze dorpen.

Niet slechts naar binnen gekeerd wil zijn, maar er juist aan wil meewerken dat wij als kerkelijke gemeente voor onze omgeving iets zullen en kunnen betekenen.

 

 

23-09-2019  

Informatie brochure ten behoeve van het beroepingswerk is gemaakt

 

4-09-20190

Zoals al eerder in de zondagsbrief werd vermeld heeft de kerkenraad een voorbereidingscommissie voor het beroepingswerk ingesteld. Deze commissie heeft zijn eindrapportage afgerond.

Op 23 september wordt de rapportage in de kerkenraad besproken. De commissie adviseert de kerkenraad uit te zien naar een fulltime predikant.

Er is verder door de voorbereidingscommissie een informatiebrochure samengesteld waarin o.a.de concept-profielschets van de te beroepen predikant is opgenomen. De profielschets zal op zondag 22 september na de dienst met de gemeente worden besproken.

Ook wordt deze gepubliceerd op onze website.

Reacties kunt u geven aan onze scriba Marianne Gerrell. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>;

Na het definitief vaststellen van de profielschets wordt een beroepingscommissie samengesteld.

We zullen in overleg met de commissie de gemeente regelmatig informeren over de vorderingen.

                                                                                 

11-07-2019

De beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant kent een aantal formaliteiten.

Een belangrijke voorwaarde is dat er een solvabiliteitsverklaring wordt afgegeven door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente hebben inmiddels de gewenste gegevens verzameld.

De benodigde documenten zijn opgestuurd naar de CCBB te Utrecht. (Hoofdkantoor van de Protestantse kerk)

De kerkenraad heeft ingestemd met het vormen van een voorbereidingscommissie beroepingswerk met als voorzitter Anja van der Pol, als secretaris Rook Belder en Bob Berends. Er wordt de laatste hand gelegd aan een opdracht vanuit de kerkenraad aan genoemde commissie. Wij houden u via de nieuwsbrief en onze website op de hoogte van de vorderingen.

 

27-07-2019

De voorbereidingscommissie is aan het werk gegaan en heeft een gesprek gehad met ds. Maas van onze classis. De solvabiliteitsverklaring die nodig is om een predikant te beroepen, is inmiddels afgegeven door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN. Genoemde verklaring is opgestuurd aan het Breed Moderamen van onze classis. We verwachten in september groen licht te krijgen van de classis.

De kerkenraad.

Scriba: M. Gerrell