Beroepingswerk

7-03-2020

Nieuwe dominee heeft beroep aanvaard:

Afgelopen donderdag 5 maart jl. heeft dominee Madelon Vroonland getekend voor de aanvaarding van het beroep dat onze gemeente op haar heeft uitgebracht. Afgesproken is dat zij op zondag 17 mei als onze nieuwe predikant bevestigd wordt.

Dominee Vroonland, die unaniem werd voorgedragen door de beroepingscommissie en vervolgens ook unaniem door de kerkenraad werd verkozen, is geboren in Rotterdam.

Zij staat nu nog in Leeuwarden-Huizum Oost. Dat was haar eerste gemeente na haar studie voor predikant in Kampen en Amsterdam.

Als kerkenraad zijn wij zeer verheugd over haar komst en willen wij de beroepingscommissie bij deze hartelijk danken voor haar doelgerichte en doortastende aanpak. Op een later tijdstip komen we daar nog een keer formeel op terug.

Voor de verdere procedure geldt dat wij nu bij de classis de zogenoemde approbatie aanvragen. De classis beoordeelt dan of we de procedure juist hebben gevolgd.

 

29-03-2020

Er zijn geen bezwaren ingediend en de beroepingsbrief is verzonden.

Ds. Vroonland heeft nu drie weken bedenktijd.

 

 

23-02-2020

Beroeping nieuwe predikant
Inzake de beroeping van een nieuwe predikant heeft de ouderling van dienst op 9 februari gemeld dat de
beroepingscommissie een unaniem advies heeft uitgebracht en dat de kerkenraad dat advies unaniem heeft
overgenomen. Ook is toen gemeld dat in het verlengde daarvan de komende periode gesprekken zouden worden
gevoerd met de beoogde kandidaat.
Zo’n gesprek heeft inmiddels plaatsgehad en de kandidaat heeft, na haar goedkeuring van de pastorie,
aangegeven zeer serieus te overwegen het beroep te aanvaarden.
De kerkorde schrijft voor dat d
e kerkenraad vervolgens de naam van de verkozen predikant aan de gemeente
bekend maakt door een mededeling in de kerkdienst en/of via het kerkblad
om haar goedkeuring te verkrijgen
met het oog op de beroeping. Dat moment is nu aangebroken.
Haar naam is Madelon Vroonland; zij is sinds 28 juni 2015 verbonden aan haar eerste gemeente, de protestantse
gemeente De Oase in Leeuwarden Huizum-Oost.
Zij heeft daar veel ervaring met oudere kerkleden, maar zij heeft ook een groot hart voor het jongerenwerk. De
kerkenraad beveelt haar kandidatuur van harte aan.
Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus níet tegen de persoon van de verkozen predikant)
kunnen
vanaf nu worden ingebracht door stemgerechtigde leden van onze gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na
deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. Daarna kan de
kerkenraad een beroep uitbrengen. Volgens de regels heeft de kandidaat dan, nadat het beroep is uitgebracht,
drie weken bedenktijd.
Indien er geen bezwaren zijn en zij het beroep aanvaardt is het streven dominee Vroonland per 17 mei a.s. in
onze gemeente te bevestigen. Deze mededeling is ook door de ouderling van dienst aan het begin van de dienst
voorgelezen.

17-11-2019

Beroepingswerk:

Naar aanleiding van de oproep van de kerkenraad dat gemeenteleden in de gelegenheid zijn namen van geschikte predikanten of proponenten te noemen en deze uiterlijk 10 november aan de scriba door te geven, is van niemand een opgave ontvangen. De afgelopen weken heeft de beroepingscommissie contact gezocht met predikanten die op de Advieslijst van de Protestantse Kerk voorkomen. Met een aantal van hen is contact geweest en die hebben de Informatiebrochure desgevraagd ontvangen. Zij hebben de beroepingscommissie om uiteenlopende redenen laten weten geen interesse te hebben in een gesprek. De beroepingscommissie gaat ijverig verder en heeft een paar dagen geleden nog wat meer gedetailleerde informatie ingewonnen bij de predikant voor het Beroepingswerk van de Protestantse Kerk.

 

31-10-2019

Beroepingswerk gestart

Jl. woensdagavond was de beroepingscommissie voor de eerste keer in vergadering bijeen. De commissie bestaat uit: Adri Bervoets (voorzitter), Rook Belder (secretaris). Overige leden zijn: Anke Kleijwegt, Arie Mijnlieff, Chris Snijders, Elly Cieremans, Esther Dijkers,  Gerard Andeweg, Ineke Berends, Licia Sonneveld en Maarten Hoogendam. Aan de hand van de door de kerkenraad ter beschikking gestelde documenten, w.o. de Gids voor het beroepingswerk van de PKN,  is de te volgen procedure besproken.  De komende weken worden de eerste predikanten benaderd die op de Advieslijst van de PKN voorkomen.

Verder heeft de kerkenraad in de opdracht aan de beroepingscommissie de mogelijkheid geboden dat ook gemeenteleden namen van geschikte predikanten of proponenten kunnen noemen. Uw opgave van een predikant of proponent, die voldoet aan de profielschets zoals die door de kerkenraad is vastgesteld, dient uiterlijk 10 november a.s. in het bezit van de scriba te zijn. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

25-10-2019

Beroepingscommissie

De Kerkenraad is blij en dankbaar om te kunnen melden dat de beroepingscommissie compleet is! Zij zullen nu snel van start gaan met hun werkzaamheden.

Voorzitter is Adri Bervoets, secretaris is Rook Belder.

Leden van de commissie zijn verder: Arie Mijnlieff, Ineke Berends, Licia Sonneveld, Anke Kleijwegt, Esther Dijkers, Chris Snijders, Elly Cieremans, Gerard Andeweg en Maarten Hoogendam

 

 

14-10-2019

Definitieve profielschets

Wij zoeken een predikant (m/v) die:

Goed en aansprekend preekt. Van hem of haar wordt verwacht dat hij/zij op basis van de Bijbelse uitleg open staat voor de ontwikkelingen in de samenleving, echter zonder dat er in de eredienst een partijpolitieke inkleuring plaatsvindt.

Een juiste balans weet te vinden in de liturgische invulling van de eredienst tussen eigentijdse en traditionele vormen en met respect voor de tradities die binnen de gemeente zijn opgebouwd.

Pastoraal in brede zin, voor zowel jongeren, ouderen als randkerkelijken, sterk is. De predikant is voorts beschikbaar als crisis-pastor.

Verdere uitvoering wil geven aan het in sinds enkele jaren in gang gezette werk voor jeugd, jongeren en jonge gezinnen.

Openstaat voor vormen van samenwerking met omliggende gemeenten zoals door de Protestantse Kerk in Nederland wordt geadviseerd. Bereidheid tot samenwerking met andere collega-predikanten is in dat geval noodzakelijk.

Bij de vorming en toerusting van alle geledingen een actieve rol wil vervullen.

De pluriformiteit van de gemeente als uitgangspunt wil aanvaarden en met volledig respect voor de verschillen wil inspelen op de aanwezige behoeften.

Makkelijk benaderbaar en flexibel is ingesteld, met een grote inzet en een groot verantwoordelijkheidsgevoel en met goede communicatieve vaardigheden.

Vertrouwd is met de hedendaagse media en (digitale) communicatiemiddelen;

Zich betrokken voelt bij activiteiten van de brede gemeenschap van onze dorpen.

Niet slechts naar binnen gekeerd wil zijn, maar er juist aan wil meewerken dat wij als kerkelijke gemeente voor onze omgeving iets zullen en kunnen betekenen.

 

 

23-09-2019  

Informatie brochure ten behoeve van het beroepingswerk is gemaakt

 

4-09-20190

Zoals al eerder in de zondagsbrief werd vermeld heeft de kerkenraad een voorbereidingscommissie voor het beroepingswerk ingesteld. Deze commissie heeft zijn eindrapportage afgerond.

Op 23 september wordt de rapportage in de kerkenraad besproken. De commissie adviseert de kerkenraad uit te zien naar een fulltime predikant.

Er is verder door de voorbereidingscommissie een informatiebrochure samengesteld waarin o.a.de concept-profielschets van de te beroepen predikant is opgenomen. De profielschets zal op zondag 22 september na de dienst met de gemeente worden besproken.

Ook wordt deze gepubliceerd op onze website.

Reacties kunt u geven aan onze scriba Marianne Gerrell. <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>;

Na het definitief vaststellen van de profielschets wordt een beroepingscommissie samengesteld.

We zullen in overleg met de commissie de gemeente regelmatig informeren over de vorderingen.

                                                                                 

11-07-2019

De beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant kent een aantal formaliteiten.

Een belangrijke voorwaarde is dat er een solvabiliteitsverklaring wordt afgegeven door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente hebben inmiddels de gewenste gegevens verzameld.

De benodigde documenten zijn opgestuurd naar de CCBB te Utrecht. (Hoofdkantoor van de Protestantse kerk)

De kerkenraad heeft ingestemd met het vormen van een voorbereidingscommissie beroepingswerk met als voorzitter Anja van der Pol, als secretaris Rook Belder en Bob Berends. Er wordt de laatste hand gelegd aan een opdracht vanuit de kerkenraad aan genoemde commissie. Wij houden u via de nieuwsbrief en onze website op de hoogte van de vorderingen.

 

27-07-2019

De voorbereidingscommissie is aan het werk gegaan en heeft een gesprek gehad met ds. Maas van onze classis. De solvabiliteitsverklaring die nodig is om een predikant te beroepen, is inmiddels afgegeven door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN. Genoemde verklaring is opgestuurd aan het Breed Moderamen van onze classis. We verwachten in september groen licht te krijgen van de classis.

De kerkenraad.

Scriba: M. Gerrell